Daj sobie szansę na nowe kwalifikacje!

W okresie do 2007 do 2014 r. prawie dziesięciu milionom Europejczyków udało się znaleźć pracę dzięki pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie oceniające inwestycje z EFS wraz ze szczegółowymi sprawozdaniami dotyczącymi poszczególnych krajów wspólnoty.

Ze sprawozdania wynika, że do końca 2014 r. dzięki pomocy uzyskanej ze środków funduszu co najmniej 9,4 mln mieszkańców Europy udało się znaleźć pracę. 8,7 mln osób zdobyło nowe kwalifikacje lub dyplomy. 13,7 mln osób potwierdza, że dzięki szkoleniom podniósł się poziom ich kompetencji.

Zgodnie z oceną, w latach 2007-2014 Europejski Fundusz Społeczny zapewnił wsparcie niezbędne do realizacji krajowych i unijnych priorytetów dotyczących inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego. Dotyczy to również celów określonych w strategii „Europa 2020” i przeznaczonych dla poszczególnych krajów zaleceń opracowanych w ramach europejskiego semestru koordynacji polityki gospodarczej.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest najstarszym unijnym funduszem, utworzonym na mocy traktatu rzymskiego w 1957 r. Jest on najważniejszym narzędziem, za pomocą którego Unia inwestuje w kapitał ludzki, wspierającym zatrudnienie i integrację społeczną. Priorytety funduszu to pomóc ludziom znaleźć pracę (lub lepszą pracę), umożliwić integrację ze społeczeństwem osobom w trudnej sytuacji oraz zapewnić wszystkim obywatelom równe szanse.

W okresie programowania 2007–2013 ESF działał we wszystkich 28 państwach członkowskich, realizując 117 programów operacyjnych. Programy poświęcone są różnej tematyce: 59 dotyczy konkurencyjności regionów i zatrudnienia, 42 – konwergencji, a 16 spośród nich to programy wielodyscyplinarne. Zgodnie z zasadą wspólnego zarządzania Komisja i państwa członkowskie razem opracowują priorytety i cele programów. Następnie kraje członkowskie mogą wybrać konkretne projekty i realizować je w ramach programu w sposób najlepiej dostosowany do potrzeb ich obywateli.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

12.07.2018

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Komisji Europejskiej. Tym razem mowa jest o Grecji, która ciągle boryka się z problemem finansowym.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

09.07.2018

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym inwestowania funduszy na rzecz spójności. Tym razem coś dla kierowców!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG