Inicjatywa KE na rzecz przygotowania zawodowego w Europie

Zwiększenie zdolności uczniów do zatrudnienia, umożliwienie rozwoju osobistego oraz przyczynienie się do tworzenia wysoko wykwalifikowanej siły roboczej o odpowiednich umiejętnościach – to główne cele, jakie przyświecały Komisji Europejskiej, przyjmującej 5 października 2017 roku wniosek dotyczący ram w zakresie jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego.

Jest on częścią Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności. W rezultacie prowadzonych przez KE konsultacji udało się określić 14 głównych kryteriów, jakie państwa członkowskie powinny wdrożyć w celu opracowania wysokiej jakości skutecznych programów przygotowania zawodowego.

Przygotowanie zawodowe jest często dla młodej osoby koniecznym punktem wyjścia otwierającym drogę do kariery. Przedstawiamy dzisiaj wnioski, które mają dodatkowo poprawić to cenne doświadczenie, z korzyścią zarówno dla pracodawców jak i uczniów. Przy pełnym poszanowaniu różnorodności systemów kształcenia i szkolenia w państwach członkowskich, pragniemy przede wszystkim ułatwić integrację młodych ludzi na rynku pracy – powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący KE do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe oraz unię rynków kapitałowych.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący KE do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności dodał, że zapewnienie młodym ludziom pomocy we wchodzeniu na rynek pracy nie tylko wzmacnia kapitał ludzki w Europie, ale również pobudza konkurencyjność zarówno społeczeństw, jak i całych gospodarek.

Stworzone kryteria podzielone zostały na dwie grupy – pierwsza z nich odnosi się do warunków uczenia się i warunków pracy:

 1. Umowa pisemna
 2. Efekty uczenia się
 3. Wsparcie pedagogiczne
 4. Komponent miejsca zatrudnienia
 5. Wynagrodzenie lub rekompensata
 6. Ochrona socjalna
 7. Warunki pracy, warunki zdrowia i bezpieczeństwa

Druga grupa kryteriów odnosi się do warunków ramowych:

 1. Ramy regulacyjne
 2. Zaangażowanie partnerów społecznych
 3. Wsparcie dla przedsiębiorstw
 4. Elastycznie ścieżki kształcenia i mobilność
 5. Poradnictwo zawodowe i podnoszenie świadomości
 6. Przejrzystość
 7. Zapewnianie jakości i monitorowanie kariery absolwentów

Do tej pory europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego pozwolił na zorganizowanie ponad 750 000 ofert dla młodych ludzi. Ponadto w ramach programu gwarancji dla młodzieży zaoferowano 390 000 miejsc praktyk zawodowych.

Wniosek KE będzie przedmiotem dyskusji z państwami członkowskimi w celu przyjęcia go przez Radę Unii Europejskiej.

Informacje bieżące

13.12.2018

Informacje na najbliższy czas oraz informacja o zamknięciu biura

Dyżur doradcy

10.12.2018

Informacje nt. dyżuru eksperta!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG