Nowe przepisy w zakresie ochrony danych

    Komisja Europejska opublikowała wytyczne ułatwiające bezpośrednie i sprawne stosowanie nowych przepisów dotyczących ochrony danych we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 25 maja br., dlatego KE przedstawiła działania, jakie do tego czasu muszą zostać zrealizowane przez krajowe organy ochrony danych, krajowe organy administracji oraz samą KE.

 

    Mimo iż zbiór przepisów jest co do zasady jednolity, w przypadku niektórych kwestii konieczne będą odpowiednie dostosowania, takie jak nowelizacje istniejących aktów prawnych przez rządy państw UE, czy też utworzenie Europejskiej Rady Ochrony Danych przez organy ochrony danych.

    Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz do spraw jednolitego rynku cyfrowego, stwierdził: Naszą cyfrową przyszłość można zbudować tylko na zaufaniu. Prywatność każdego człowieka musi być chroniona. W dniu 25 maja zaczną obowiązywać ulepszone unijne przepisy w zakresie ochrony danych. Jest to ważny krok naprzód, a my podejmiemy wszelkie starania, by przyniósł on korzyści wszystkim stronom.

    KE przeznacza 1,7 mln euro na potrzeby organów ochrony danych oraz na szkolenia specjalistów w zakresie ochrony danych. Ponadto dodatkowe 2 mln euro udostępnia na wspieranie organów krajowych w działaniach ukierunkowanych na przedsiębiorstwa – w szczególności MŚP.

    W wytycznych KE wyszczególniono główne elementy nowych przepisów o ochronie danych:

  • jednolity zbiór przepisów obowiązujący w całej Europie, gwarantujący przedsiębiorstwom pewność prawa, a obywatelom jednakowy poziom ochrony danych w całej UE;
  • jednakowe zasady stosowane do wszystkich przedsiębiorstw świadczących usługi na terenie UE, nawet jeżeli mają one siedzibę poza UE;
  • wzmocnienie istniejących praw obywateli i przyznanie im nowych: wzmocniono prawo do informacji, prawo dostępu oraz prawo do bycia zapomnianym. Nowe prawo do przenoszenia danych umożliwia obywatelom przenoszenie danych z jednego przedsiębiorstwa do innego. Zapewni to przedsiębiorstwom nowe możliwości biznesowe;
  • wzmocniona ochrona przed naruszeniami w dziedzinie danych: przedsiębiorstwo, którego chronione dane zostały naruszone, co naraziło osoby fizyczne na ryzyko, musi powiadomić o tym organ ochrony danych w ciągu 72 godzin;
  • skuteczne przepisy i odstraszające grzywny: wszystkie organy ochrony danych będą miały uprawnienia do nakładania grzywien w wysokości do 20 mln euro lub, w przypadku przedsiębiorstw, w wysokości 4 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu.

 

Więcej informacji:

Wytyczne Komisji

- Ulepszone przepisy dla europejskich przedsiębiorstw

- Umocnienie przysługujących obywatelom w Europie praw w zakresie ochrony danych

- Dalsze działania przed 25 maja

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych: zapewnienie egzekwowania jego przepisów

- Skuteczne wdrożenie reformy w zakresie ochrony danych: wspólne skoordynowane wysiłki

Dyżur doradcy

10.12.2018

Informacje nt. dyżuru eksperta!

Zajęcia w terenie

07.12.2018

W poniedziałek działamy w terenie - biuro będzie zamknięte.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG