Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

Komisja Europejska potwierdza, że Niderlandy – jako 21. państwo członkowskie UE – dołączają do Prokuratury Europejskiej.

Dziś Komisja Europejska potwierdziła, że Niderlandy są 21. państwem członkowskim UE, które przystąpi do Prokuratury Europejskiej. Prokuratura będzie odgrywała kluczową rolę w zwalczaniu przestępstw narażających na straty budżet UE, takich jak nadużycia finansowe, korupcja, pranie pieniędzy lub poważne transgraniczne oszustwa związane z VAT na kwotę powyżej 10 mln euro. Rozpocznie ona działalność we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich do końca 2020 r.

Komisarz UE do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, Věra Jourová, powiedziała: Przestępczość nie zna granic, dlatego musimy wspólnie jej przeciwdziałać. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Niderlandy zostały dzisiaj kolejnym członkiem Prokuratury Europejskiej. Im więcej krajów UE weźmie udział w tym projekcie, tym większe oddziaływanie będzie miała Prokuratura Europejska, dzięki czemu będzie można odzyskać więcej utraconych pieniędzy. Dlatego też wzywam pozostałe państwa członkowskie do przystąpienia do tej kluczowej sieci zwalczającej nadużycia finansowe i korupcję, abyśmy mogli zapewnić, by każdy grosz z budżetu UE był wydawany z korzyścią dla naszych obywateli.

Państwa członkowskie, które nie są jeszcze członkami Prokuratury Europejskiej i które zechcą przystąpić do tego systemu, mogą to uczynić w dowolnym momencie po przyjęciu rozporządzenia. W dniu 14 czerwca 2018 r. Malta notyfikowała Komisji swój zamiar przystąpienia do Prokuratury Europejskiej. Komisja bada obecnie tę notyfikację zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 331 TFUE i przewiduje się, że wkrótce podejmie stosowną decyzję. Członkami Prokuratury Europejskiej są już następujące państwa UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Włochy.

Skład komisji selekcyjnej Prokuratury Europejskiej

Dziś Komisja przedstawiła również Radzie Unii Europejskiej listę kandydatów na członków komisji selekcyjnej Prokuratury Europejskiej. W skład komisji selekcyjnej wejdzie dwunastu członków; przewiduje się, że obejmą oni swoją funkcję w październiku 2018 r. Wszyscy kandydaci zostaną wybrani spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości i Trybunału Obrachunkowego, byłych przedstawicieli krajowych Eurojustu, członków krajowych sądów najwyższych, jak również osób piastujących wysokie stanowiska prokuratorskie i prawnicze. Wybór Komisji opiera się na równowadze geograficznej, równowadze płci oraz należytej reprezentacji systemów prawnych państw członkowskich uczestniczących w systemie Prokuratury Europejskiej. Komisja selekcyjna będzie odpowiedzialna za sporządzanie listy kandydatów na stanowisko Europejskiego Prokuratora Generalnego, oceniając kwalifikacje kandydatów przed ich powołaniem przez Radę.

Kontekst

Co roku budżety państw w całej Europie tracą co najmniej 50 mld euro dochodów z podatku VAT z powodu transgranicznych oszustw. Dlatego też w 2013 r. Komisja zaproponowała – pod przewodnictwem byłej komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding – ustanowienie Prokuratury Europejskiej. Działania w tej sprawie zostały podjęte w czerwcu 2017 r. przez 20 państw członkowskich za pomocą mechanizmu wzmocnionej współpracy.

Dzięki Prokuraturze Europejskiej możliwe będzie prowadzenie skutecznych i szybkich dochodzeń w całej UE w przypadku przestępstw mających wpływ na budżet UE, w tym oszustw, korupcji, prania pieniędzy i transgranicznych oszustw związanych z VAT. Prokuratura zlikwiduje obecne niedociągnięcia i będzie prowadziła dochodzenia w przypadku nadużyć dotyczących środków unijnych powyżej 10 tys. euro, jak również złożonych przypadków transgranicznych oszustw związanych z VAT, powodujących szkody na ponad 10 mln euro. W celu realizacji tych zadań Prokuratura będzie działała wspólnie z krajowymi organami ścigania i będzie ściśle współpracowała z innymi organami UE, takimi jak Eurojust i Europol. W maju 2018 r. Komisja zaproponowała nowe przepisy, aby Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych również stał się bliskim partnerem Prokuratury Europejskiej.

Decyzja Komisji o przystąpieniu Niderlandów do Prokuratury Europejskiej wejdzie w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Konferencja DG REGIO

27.11.2019

Relacja techniczna z konferencji DG REGIO

Dyżur doradcy

27.11.2019

Dyżur doradcy ds. funduszy europejskich - dziś od 16!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG