Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Bruksela, 7 lutego 2019 r.

Przewiduje się, że rok 2019 będzie siódmym z rzędu, w którym gospodarka europejska odnotuje wzrost, przy oczekiwanej poprawie koniunktury w każdym z państw członkowskich. W porównaniu z szybkim wzrostem w poprzednich latach, przewidywane ogólne tempo wzrostu będzie umiarkowane, a prognozom tym towarzyszy duża niepewność.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: Przewiduje się, że w 2019 r. wzrost utrzyma się we wszystkich państwach UE, co oznacza więcej miejsc pracy i zwiększenie dobrobytu. Z drugiej strony prognoza została skorygowana w dół, w szczególności dla największych gospodarek strefy euro. Jest to odzwierciedleniem czynników zewnętrznych, takich jak napięcia w handlu i spowolnienie wschodzących rynków, zwłaszcza w Chinach. W niektórych państwach członkowskich w strefie euro znów pojawiły się obawy dotyczące powiązań między państwem a sektorem bankowym oraz stabilności długu. Perspektywa nieuporządkowanego brexitu zwiększa poczucie niepewności. Uświadomienie sobie narastającego ryzyka to tylko połowa naszego zadania. Druga połowa to wybór właściwego zestawu strategii, takich jak ułatwienie inwestycji, zdwojenie wysiłków w celu przeprowadzenia reform strukturalnych i prowadzenie rozważnej polityki budżetowej.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: Po tym, jak w 2017 r. gospodarka europejska osiągnęła swój szczyt, w 2019 r. nadal będziemy obserwować stopniowe spowolnienie wzrostu, który wyniesie 1,5 proc. Będzie ono bardziej zauważalne, niż przewidywano zeszłej jesieni, przede wszystkim w strefie euro, ze względu na niepewności związane z globalnym handlem oraz czynniki wewnętrzne, oddziałujące na nasze największe gospodarki. Podstawy naszej gospodarki pozostają solidne i wciąż jesteśmy świadkami pozytywnego rozwoju sytuacji, w szczególności jeśli chodzi o rynek pracy. Przewiduje się stopniową poprawę koniunktury w drugiej połowie tego roku i w 2020 r.

Wzrost gospodarczy

Umiarkowane osłabienie działalności gospodarczej nastąpiło już w drugiej połowie ubiegłego roku, kiedy tempo wzrostu światowego handlu spowolniło, niepewność doprowadziła do spadku zaufania, a czynniki o charakterze tymczasowym, takie jak zakłócenia w produkcji samochodów, napięcia społeczne i niepewność związana z polityką fiskalną negatywnie wpłynęły na wyniki niektórych państw członkowskich. W rezultacie wzrost produktu krajowego brutto (PKB) zarówno w strefie euro, jak i w całej UE spadł z 2,4 proc. w 2017 r. do 1,9 proc. w 2018 r. (prognoza z jesieni: 2,1 proc. dla UE– 28 oraz dla strefy euro).

Aktywność gospodarcza na początku tego roku utrzymała się na niskim poziomie, choć nadal opiera się na solidnych fundamentach. Wzrost gospodarczy się utrzyma, choć będzie bardziej umiarkowany. Poprawa warunków na rynku pracy, korzystne warunki finansowania i nieco ekspansywna polityka fiskalna będą mieć pozytywny wpływ na europejską gospodarkę. Przewiduje się wzrost PKB w strefie euro o 1,3 proc. w 2019 r. i 1,6 proc. w 2020 r. (prognoza z jesieni: 1,9 proc. w 2019 r.; 1,7 proc. w 2020 r.). Przewidywany wzrost PKB w UE także skorygowano w dół: w 2019 r. ma on wynieść 1,5 proc., a w 2020 r. 1,7 proc. (prognoza z jesieni: 1,9 proc. w 2019 r.; 1,8 proc. w 2020 r.).

Większe państwa członkowskie, których przewidywany w 2019 r. wzrost zauważalnie skorygowano w dół, to Niemcy, Włochy i Holandia. Na sytuację wielu państw członkowskich korzystnie wpływa duży popyt wewnętrzny, wspierany także przez fundusze unijne.

Inflacja

Inflacja cen konsumpcyjnych w strefie euro spadła pod koniec 2018 r. ze względu na gwałtowny spadek cen energii i niższą inflację cen żywności. Inflacja bazowa, która nie obejmuje cen energii i nieprzetworzonej żywności, przez cały rok była niewielka pomimo szybszego wzrostu płac. Ogólna inflacja (HICP) wynosiła średnio 1,7 proc. w 2018 r. i wzrosła w porównaniu z 1,5 proc. w 2017 r. Przy założeniu, że ceny ropy naftowej w tym i w kolejnym roku nie będą niższe niż jesienią, inflacja w strefie euro będzie umiarkowana i wyniesie 1,4 proc. w 2019 r., a w 2020 r. nieznacznie wzrośnie do 1,5 proc. W UE przewiduje się, że inflacja wyniesie średnio 1,6 proc. w bieżącym roku, a w 2020 r. wzrośnie do 1,8 proc.

Niepewności

Prognozy ekonomiczne charakteryzuje wysoki stopień niepewności, nie można też wykluczyć ryzyka pogorszenia. Napięcia w handlu, które w ostatnim czasie ciążyły na ogólnym nastroju, złagodniały w pewnym stopniu, choć nadal są powodem do niepokoju. Możliwe jest bardziej drastyczne niż przewidywane spowolnienie gospodarki Chin, a globalne rynki finansowe i rynki wschodzące są narażone na negatywny wpływ gwałtownych zmian poczucia zagrożenia i przewidywanego wzrostu. W UE niepokój budzi przebieg brexitu.

Wielka Brytania: czysto techniczne założenia na 2019 r.

W związku z trwającym procesem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, prognozy na 2019 r. i 2020 r. opierają się na czysto technicznym założeniu, że stosunki handlowe między UE-27 i Zjednoczonym Królestwem się nie zmienią. Założenie to przyjęto jedynie w celu sporządzenia prognozy i nie ma ono wpływu na toczący się w kontekście art. 50 proces.

Kontekst

Niniejsza prognoza gospodarcza opiera się na szeregu technicznych założeń dotyczących kursów wymiany, stóp procentowych oraz cen towarów według stanu na dzień 25 stycznia 2019 r. W przypadku wszelkich innych danych źródłowych, w prognozie uwzględniono informacje dostępne do dnia 31 stycznia.

Komisja Europejska publikuje co roku dwie prognozy kompleksowe (wiosenną i jesienną) oraz dwie prognozy śródokresowe (zimową i letnią). Prognozy śródokresowe obejmują roczne i kwartalne dane dotyczące PKB oraz inflacji i będą dotyczyć roku bieżącego i roku następnego dla wszystkich państw członkowskich i strefy euro. Uwzględnione zostaną również dane zbiorcze na poziomie UE.

Kolejną prognozą kompleksową Komisji Europejskiej będzie prognoza gospodarcza z wiosny 2019 r., która zostanie opublikowana w maju 2019 r.

Więcej informacji

Pełny tekst dokumentu: Śródokresowa prognoza gospodarcza z zimy 2019 r.

Wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis na Twitterze: @VDombrovskis

Komisarz Pierre Moscovici na Twitterze: @pierremoscovici

DG ECFIN na Twitterze: @ecfin

Poprzedni komunikat prasowy: Prognoza gospodarcza z jesieni 2018 r.: trwały, ale mniej dynamiczny wzrost gospodarczy w warunkach dużej niepewności

Poprzednia prognoza (pełen dokument): Prognoza gospodarcza z jesieni 2018 r.

Strona Team Europe

21.01.2021

Nowa strona Team Europe

Europa o klimacie - program dla nauczycieli

07.01.2021

Informacje na temat programu nauczania dla nauczycieli

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG