Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

Komunikat prasowy

Warszawa, 8 maja 2020 r.

 

 

Kolejne 54 miliony złotych z UE dla PSP na sprzęt do zapobiegania skutkom COVID-19

 

Państwowa Straż Pożarna otrzymała dziś dodatkowe dofinansowanie z POIiŚ. Podpisany aneks do umowy zawartej przez CUPT i Komendanta Głównego PSP w 2016 roku obejmuje rozszerzenie projektu o zakup 8 samochodów do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNe i 20 samochodów typu Pgaz, dzięki czemu znacząco poprawią się warunki pracy służb ratowniczych w miejscu wypadków na kolei.

 

Aneks został zawarty w dniu 8 maja podczas wideokonferencji z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) – beneficjenta projektu.

 

Dodatkowe środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostały przyznane na realizację projektu KG PSP pn. „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”. Wartość dofinansowania w ramach aneksu to 64 mln złotych, w tym środki UE (POIiŚ) to 54,4 mln złotych, budżet państwa to 9,6 mln złotych.

 

– „Pieniądze europejskie pracują na rzecz polskich przedsięwzięć w bardzo wielu wymiarach. To także wymiar bezpieczeństwa. Usprawnianie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym to dobra wiadomość dla pasażerów polskiej kolei, także w trudnych czasach epidemii. Wspieramy każde działanie, które może przysłużyć się zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa wśród osób korzystających z polskiej infrastruktury i ze środków transportu zbiorowego w naszym kraju.” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

– „Projekt ten jest kolejnym przykładem determinacji z jaką Unia Europejska wykazuje w walce z pandemią COVID-19. Dzięki zakupom dodatkowego sprzętu do usuwania szkodliwych substancji, środków ochrony osobistej oraz sprzętu ratowniczego będzie możliwe podjęcie szybkiej interwencji w przypadku zagrożenia epidemiologicznego w środkach transportu kolejowego. Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów kolei oraz ograniczy skutki pandemii.” – powiedział komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski – „Unia Europejska, wspólnie z Państwami Członkowskimi, będzie nadal podejmować wszelkie możliwe kroki, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i chronić swoich obywateli. Unia Europejska pokryje 85% kosztów tej inwestycji. Stanowi ona wyraz naszej europejskiej solidarności wobec państw i osób zmagających się dzisiaj z epidemią.”

 

– „Nowy sprzęt nie tylko ułatwi strażakom walkę z koronawirusem, ale także dzięki niemu straż pożarna będzie mogła jeszcze lepiej wspierać służby medyczne oraz inspekcje sanitarne. Strażacy to bohaterowie, którzy każdego dnia pomagają tysiącom osób. Cieszymy się, że dzięki funduszom unijnym, możemy ich wesprzeć, umożliwiając zakup niezbędnego sprzętu. Pieniądze z POIiŚ w 85 procentach pokryją koszty zakupu pojazdów – podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

 

Samochody do dekontaminacji będą służyły do usuwania szkodliwych substancji z ratowników, osób poszkodowanych, sprzętu oraz budynków. Dekontaminacja będzie zapewniona, także wszystkim uczestnikom w działaniach ratowniczych, a sam proces usuwania szkodliwych substancji z osób poszkodowanych będzie możliwy jeszcze przed ich transportem do szpitali. Natomiast samochody typu Pgaz umożliwią przewożenie sprzętu do ochrony dróg oddechowych oraz masek i butli zapasowych. Samochody te mogą być również wykorzystywane jako mobilna baza sprzętu ochrony indywidualnej ratowników pracujących w strefach skażenia, w tym działań związanych z koronawirusem COVID –19.

 

Plany ratownicze na kolei zakładają użycie sił i środków służb ratowniczych, w tym szczególnie PSP oraz ratownictwa medycznego. Zakup pojazdów sprawi, że możliwe będzie podjęcie szybkiej interwencji w przypadku zagrożenia w każdym punkcie szlaku kolejowego oraz skrócenie do minimum czasu na przygotowanie sprzętu, co zapewni poprawę skuteczności działań ratowniczych.

 

„W obecnej perspektywie finansowej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej otrzymała prawie pół miliarda złotych z POIiŚ. To już czwarty aneks podpisany w ostatnich tygodniach przez CUPT po decyzji Komisji Europejskiej o przeznaczeniu dodatkowych środków z POIiŚ na walkę z COVID-19. Przyznane dziś dofinansowanie wzmocni PSP w najbliższej przyszłości, ale już dziś sprzęt i pojazdy zakupione w ramach umowy są wykorzystywane do przeciwdziałania skutkom pandemii Polsce.” – powiedziała Joanna Lech, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, podczas dzisiejszej wideokonferencji.

 

„Podpisanie aneksu do umowy to rozszerzenie projektu o 64 mln zł. Wystąpiliśmy o rozszerzenie zakresu projektu POIŚ pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” ponieważ przed strażakami pojawiają się nowe wyzwania. Nasza uwaga skupia się na szkodliwych czynnikach chemicznych czy biologicznych np. COVID-19. Dzięki tak dużej puli pieniędzy unijnych na walkę z koronawirusem zamierzamy kupić 20 samochodów p-gaz i 8 samochodów do dekontaminacji - czyli usuwania tych szkodliwych czynników” – podkreślił st. bryg. Krzysztof Hejduk, Zastępca Komendanta Głównego PSP

 

W ramach umowy o dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” zawartej w 2016 roku z zaplanowanego zakupu 243 szt. jednostek sprzętowych dotychczas kupiono m.in.:

 

-          41 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie,

-          26 szt. średnich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem),

-          21 szt. lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych z napędem terenowym,

-          15 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego,

-          8 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego,

-          9 szt. ciężkich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem),

-          8 szt. średnich samochód ratowniczo-gaśniczych z funkcją cięcia,

-          8 szt. średnich samochód ratowniczo-gaśniczych z modułem proszkowym,

-          10 szt. autobusów do przewozu ratowników (minimum 30 – miejscowych),

-          18 szt. mikrobusów do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą,

-          18 szt. lekkich samochodów zaopatrzeniowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

-          22 szt. przyczep do przewozu kontenerów.

-          13 szt. nośników kontenerowych,

-          6 szt. kontenerów do transportu środka pianotwórczego,

-          6 szt. kontenerów sanitarnych,

-          8 szt. zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do ratownictwa kolejowego,

-          trenażer do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej,

-          kontener z agregatem proszkowym.

 

Projekt pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” nr POIS.05.02.00-00-0005/16-05

 

Beneficjent: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

 

Dotychczasowe wartości:

 

Wartość kosztów całkowitych: 264 249 969,20 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 262 073 529,00 PLN

Wartość dofinansowania: 262 073 529,00 PLN

 

Planowane wartości po zawarciu aneksu (nowe zadania dot. COVID-19):

 

Wartość kosztów całkowitych: 328 249 969,20 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 326 073 529,00 PLN

Wartość dofinansowania dla projektu: 326 073 529,00 PLN

w tym:

- środki UE (POIiŚ): 277 162 499,65 PLN

- budżet państwa: 48 911 029,35 PLN

 

Wartość dofinansowania w ramach aneksu – 64 000 000,00 PLN, w tym:

- środki UE (POIiŚ): 54 400 000,00 PLN

- budżet państwa: 9 600 000,00 PLN

Funkcjonowanie biura

08.10.2020

Informacje o funkcjonowaniu biura

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

08.10.2020

Komisja Europejska wyemituje w ramach instrumentu SURE obligacje społeczne o wartości do 100 mld euro

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG