Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

Komunikat prasowy

24 lutego 2021, Bruksela

Ochrona osób pracujących za pośrednictwem platform: Komisja rozpoczyna pierwszy etap konsultacji z partnerami społecznymi

Komisja rozpoczyna dziś pierwszy etap konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi na temat sposobów poprawy warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem cyfrowych platform pracy. W UE szybko przybywa osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych, dotyczy to rosnącej liczby sektorów gospodarczych. Taka praca może wiązać się z większą elastycznością, większymi możliwościami zatrudnienia i dodatkowymi dochodami, także dla osób, dla których wejście na tradycyjny rynek pracy może być trudniejsze. Jednak niektóre rodzaje pracy za pośrednictwem platform internetowych wiążą się z niepewnymi warunkami pracy, co znajduje odzwierciedlenie w braku przejrzystości i przewidywalności ustaleń umownych, wyzwaniach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem oraz niewystarczającym dostępie do ochrony socjalnej. Wyzwania związane z pracą za pośrednictwem platform internetowych to także jej transgraniczny wymiar oraz kwestia zarządzania algorytmicznego.

Kryzys związany z koronawirusem przyspieszył transformację cyfrową na rynku wewnętrznym oraz rozwój modeli gospodarczych opartych na platformach. Niektóre platformy odegrały ważną rolę w zapewnianiu dostępu do usług w okresie izolacji. Jednocześnie kryzys sanitarny dodatkowo uwypuklił trudną sytuację osób pracujących w sektorach takich jak gospodarka oparta na platformach, zarówno pod względem narażenia na zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jak i ograniczonego dostępu do ochrony socjalnej i świadczeń społecznych.

Zarówno te zmiany, jak i transgraniczny charakter platform cyfrowych to dowód na potrzebę unijnej inicjatywy na rzecz poprawy warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform.

Celem pierwszego etapu konsultacji z partnerami społecznymi jest zachęcenie europejskich partnerów społecznych do wyrażenia opinii na temat potrzeby podjęcia przez UE działań na rzecz poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych oraz kierunku takich działań. Kwestionariusz będzie dostępny przez co najmniej sześć tygodni.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: Era cyfrowa otwiera ogromne możliwości dla przedsiębiorstw, konsumentów i obywateli. Platformy mogą pomóc nam w znalezieniu nowej pracy i poszukiwaniu nowych pomysłów biznesowych. Jednocześnie musimy zadbać o uwzględnienie naszych europejskich wartości w gospodarce cyfrowej. Musimy zagwarantować, aby te nowe formy pracy były zrównoważone i sprawiedliwe.

Nicolas Schmit, komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, powiedział: W środku transformacji cyfrowej nie możemy zapominać o podstawowych zasadach naszego europejskiego modelu społecznego. Powinniśmy jak najlepiej wykorzystać potencjał cyfrowych platform pracy związany z tworzeniem miejsc pracy, dbając jednocześnie o godność osób pracujących za ich pośrednictwem, szacunek dla takich osób oraz ich ochronę. Opinie partnerów społecznych w tym zakresie będą miały kluczowe znaczenie dla wypracowania zrównoważonej inicjatywy na rzecz pracy za pośrednictwem platform internetowych w UE.

Kontekst

W swoich wytycznych politycznych przewodnicząca Ursula von der Leyen podkreśliła, że cyfrowa transformacja przynosi szybkie zmiany, które mają wpływ na nasze rynki pracy. Zobowiązała się do rozważenia możliwości poprawy warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych.

W komunikacie Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji przedstawiono różne możliwości i wyzwania, przed którymi znalazła się Europa w kontekście działań w obszarze klimatu, cyfryzacji i zmian demograficznych. Podkreślono w nim, że transformacja musi być sprawiedliwa i mieć charakter społeczny. Odnotowano także, że zrównoważony wzrost w zakresie gospodarki platform wymaga lepszych warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych.

programie prac Komisji na 2021 r. zapowiedziano inicjatywę ustawodawczą dotyczącą poprawy warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform do końca 2021 r. Inicjatywa ta będzie wspierać wdrażanie zasad zawartych w Europejskim filarze praw socjalnych.

W art. 154 ust. 2 TFUE przewidziano dwuetapowe konsultacje z partnerami społecznymi w sprawie wniosków w obszarze polityki społecznej opartych na art. 153 TFUE. Jeżeli partnerzy społeczni nie zdecydują się na rozpoczęcie wzajemnych negocjacji w następstwie pierwszego lub drugiego etapu konsultacji, Komisja zamierza przedstawić inicjatywę ustawodawczą do końca roku.

Więcej informacji

Pierwszy etap konsultacji z partnerami społecznymi

Pytania i odpowiedzi: Pierwszy etap konsultacji z partnerami społecznymi w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych

Informacje urlopowe

31.07.2022

1.08-31.08 - przerwa urlopowa. Kontakt tylko mailowy

Zaproszenie

20.07.2022

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów - Zapraszamy

EUROPE DIRECT Toruń